NFE - Learning during Covid-19

การจัดการเรียนการสอนของ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1/2564 

4ONs for NFE - Learning

กศน. จัดการเรียนรู้และบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาใน 4 รูปแบบ ได้แก่ Online  On Air  On Site และ On Hand

 
Online Tutorial

Online

กศน. จัดช่องทางการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านแพลตฟอร์ม
Google Classroom, Microsoft Teams, Facebook Live และ Line และเข้าถึงบริการดิจิทัลที่ทันสมัยหลากหลาย ได้แก่
หนังสือเรียนในรูปแบบ e-Book รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และติวเข้มออนไลน์ ผ่านช่องทาง Youtube

วิทยุศึกษาออนไลน์ สืบค้นหนังสือต่าง ๆ ผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้จากเครือข่ายห้องสมุดของ กศน.  

นิทรรศการเสมือนจริงออนไลน์ Space & Time และ

สื่อเพื่อคนพิการ

 

On Air

กศน. ให้บริการการเรียนรู้โดยถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ผ่านชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ระบบจานรับสัญญาณ  และ
รับสัญญาณได้ที่ช่อง 96 หรือ True Visions ช่อง 96 หรือ เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ และถ่ายทอดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาผ่านคลื่น F.M. ความถี่ 92 MHz และคลื่น A.M. 1161 MHz

A young man in a recording studio
 

On Site

กศน. จัดให้มีการเรียนรู้โดยการพบกลุ่มที่สถานศึกษา หรือพื้นที่ ๆ ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขที่ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(Covid-19) ดังนี้ ศูนย์ กศน. อำเภอ/ตำบล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เครือข่ายห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อำเภอ
หอสมุดรัชมังคลาภิเษกฯ หอสมุดสถาบัน กศน. ภาค

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถาบันการศึกษาทางไกล

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนภิเษก
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 

ศูนย์ กศน. กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
และศูนย์ กศน. ในต่างประเทศ

 

On Hand

การเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และการบ้าน ภายใต้การดูแลของครู 

Homework
 

ติดตามรับข่าวสารการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ขอบคุณที่ติดตามรับข่าวสาร